alternatetext Багымдат: 06:18 | alternatetextКүн чыгуу: 07:49 | alternatetext Бешим: 13:18 | alternatetextАср: 17:00 | alternatetextШам: 18:44 | alternatetextКуптан: 20:18
МакалаларРубрикасыз

Аалымдын касиетинин баяны

Аллахтын элчиси (ﷺ) айтты:
Аалымдар менин мурасчыларым, себеби адамдарды туура жолго салып жаман жолдон кайтарат. Ошондой болгондон кийин аалымдарды урматтап аларды сыйлоо важип болот.
Аалымдардын үй- бүлө каражаты калк үстүндө болот. Аалымдардын өзүнө керек заттарын элге айтып, ошол элден алып пайдалануу туура болот. Аалымдар эл үчүн, элдин кажети үчүн падышанын алдына барат. Аалымдын жаманы элден кол үзүп падыша, амирлерге барат, жакшы аалым аларга барбай эл менен болот. Жакшы падыша, акимдер аалымдарга барат, алардан кабар алат.

Аалым адам менен бирге болсоң 4 нерсе пайда болот:

  1. диниң жарты болсо, бүтүн болот;
  2. текебер болсоң, кичи пейил болосуң;
  3. мусулманды душман көрсөң, кайта дос көрөсүң;
  4. заалым болсоң, заалымдыктан качасың.

Аллахтын элчиси (ﷺ) айтты, менин аалым үмөтүмдүн уктап жатканы наадан үмөтүмдүн намаз окуганына тең.
Аалымдын жанында отуруу миң жыл ибадат кылгандан жакшы. Менин аалым үмөтүмдүн жанында ким бир саат отурса ал мени менен отурганы. Менин аалым үмөтүмдүн шарапаты көп. Мени менен бирге отурса кыямат күнүнүн коркунучтуу кыйынчылыгынан аман болор.
Кыямат күнү үч түрлүү жамаатка шапаат укугу берилет:
1- олуяларга,
2- аалымдарга,
3- шейиттерге.
жана кыямат күнү Алла- Тааланын жанында аалымдар гана болот.
Шайык Мансур дүйнөдөн өткөндөн кийин бир жакшы адамдын түшүнө кирет. Ошондо ал түш көргөн киши түшүндө сурайт: эй шайык Мансур Алла- Таала сенин тирүү кезиңде иштеген иштериң үчүн көрдө кандай мамиле жасады? Анда шайык ал кишиге айтты. Мени көргө алып барып койгондон кийин хак субхана ва- Тааладан кабар келди. Эй шайык Мансур, сен Менин алдымда көп- көп күнөө алып келдиң. Мен сенин ошол күнөөңдү кечирип сага жаннат насип кылдым. Себеби элге, бечараларга сен ар качан адилдикти, чындыкты көрсөтүүчү элең. Менин бардыгымды, бирдигимди, шериксиз жалгыз экенимди айтып түшүндүрүп жүрдүң. ошолордун Мени дос тутуп, Мага жакын болушуна себеп болдуң. Мен калысмын, ошондуктан сага тозокту эмес бейишти бердим деди.
Аллахтын элчиси (ﷺ) айтты, кимде ким менин аалым үмөтүмдүн кабарына зыярат жазаса, ал киши менин кабырыма зыярат жасаган болот. Бирөө бир аалымды урматтаса, мени урматтаган болот. Кимде- ким Аалымды улук тутса анын жайы жаннатта болот. Күмөнсүз Алланын дидарын көрөт.
Эгер менин аалымдарымды кордосо, аны кем тутса, анда мени кордоп кем тутканы. Мени кордоп, кемиткени Алланы кордоп, кем тутканы болот. Ал пендеге менин шапаатым болбос, арм болор, ал пендеге Алла ракым кылбас, Алланын жүзүн көрбөс. Ким менин аалым үмөтүмдүн артында намаз окуса, ал менин артымда намаз окуган болот.
Бул дүйнөнүн бузулбай турушунун себеби төртөө:
1- аалымдын илиминин себебинен;
2- адил падышанын адилдигинин себебинен;
3- жоомарттардын кайырынын себебинен;
4- мусулман пенделердин дубасынын себебинен.
Аллахтын элчиси (ﷺ) дагы айтты, менин үмөттөрүмдүн жакшысы анык аалым үмөтүм. Эгер наадан киши жаман сөз сүйлөсө, бир күнөө жазаса Алла- Таала бир күнөөсүн кана кечирет. Аалым пенденин 40 жаман сөзүнө чейин кечирет.
Мындай рабаяттар бар. Кыямат күнү болгондо Алла пенделерди суракка алат. Ошондо пенденин күнөөсү сообунан оор болот, мындан кийин ал пендени тозокко жиберет. Андан кийин Алла Жебирейлерге айтат: “Сен бул пендеден сура, жалган дүйнөдө бир аалымдын мажилисинде болуптурбу? Эгер аалымдар менен отурган болсо, мен ал пендени жалгаймын” . Жебирейил ошол убакта ал пендеден: “Эй пенде, сен жалган дүйнөдө бир аалымдын жыйналышында болдуңбу?” деп сураганда, ал пенде, я бурадар Жебирейил, ал дүйнөдө эч бир аалымдардын мажилисинде болуп сүйлөшкөнүм жок дейт. Жебирейил кайтадан, аалым менен жолдо долуктуң беле? деп сурайт. Жолдо до эч бир аалым менен жолуккан жокмун. Жебирейил кайта сурайт. Эй бечара, сен аалымдын мажилисинде болгон адам менен сүйлөшүп, ошону менен бирге отурдуң беле? Анда ал пенде отурган жокмун дейт. Ошондо Алла Жебирейилге: “Эй Жебирейил, бул пенденин атын бир аалымдын атына ылайык келтир” дейт, бирок ал пенденин аты аалымдын атына окшош болбойт. Анан кайта сурак болот, Жебирейил ал пендеден ал дүйнөдө бир аалымды дос туттуңбу?-деп сурайт. Ошондо ал пенде Жебирейилге айтат: Бир аалымды дос туткан бир адамды бир жолу дос туттум эле дейт. Ошондо Алла: “Эй Жебирейил, мен бул пендемди ошол иши үчүн жалгадым. Сен ал пендени колунан жетелеп жаннатка киргиз. Аалымды дос туткан кишини бир жолу дос тутканы үчүн мен ага жаннатты насип кылдым”- дээр экен.
Кааб ибни Жобир айтты.
Пенде Алланын таат- ибадатын калтырбай кылса, линсиздер, пасыктар, бейнамаз менен отуруп, аларды динге тартса, Алла анынжасаган күнөөсүн кечирип, сооп жазат. Кыяматта тирилип турганда аалым жакшы пенделердин катарында турат. Себеби ал пенде жанагыларга шарият айтып, жол көрсөтөр.
Ар ким аалымдар менен бирге отурса ал пенденин дили таза болот, такыбалар менен бирге отурса, анын такыбалыгы артат, залымдар менен отурса, залымдыгы артар. Кимде текеберлик пайда болсо, ага жаннат насип болбос, арам болоор. Текеберлик жакшы эмес. Ар ким пасыктар менен бирге отурса күнөөгө бейимдүүлүгү көбүрөөк болот.
Жаннаттын алдында төрт түрдүү адам жол талашып турат деп Аллахтын элчиси (ﷺ) айтты:
1- аалым,
2- ажы,
3- жоомарт,
4- шейит.
Ошондо аалым айтат мен мурун киремин, ажы айтат мен мурун киремин, шейит айтат мен мурун киремин, жоомарт айтат мен мурун киремин деп. Ошондо хак субухана Таала: эй Жебирейил, сен буларды доосун чечип иреттеп кел деп жумшайт. Эгер кайсынысы мурун кирүүгө тийиш болсо, ошону киргиз деп амир берет.
Ошондо азирети Жебирейил ажылар менен шейиттерден жаннатка кирүүнүн жолу менен тартибин кимден үйрөндүгүңуздөр? – деп сурайт. Ошол суракка ажылар менен шейиттер: биз бул жагдайды аалымдардан үйрөндүк деп жооп берет. Азирети Жебирейил анда аалымдар сиздерден устаттарыңыз экен, сиздерге устатыңардан мурун кирүүгө жол жок дейт.
Мындан кийин, эй жоомарттар, сиздер жоомарттыкты кимден үйрөндүңүздөр? – деп сурайт. Жоомарттар: “Эй бурадарым, Жебирейил, биз жоомарттыкты аалымдардан үйрөндүк” – дегенде, азирети Жебирейил: “Андай болсо аалымдар сиздерге устат, сиздерге устаттан мурун кирүүгө туура болбойт”- дейт. Ошондо жоомарттар: “Эй бурадар Жебирейил, биздин устаттан мурун киргенибиз туура эмес экенин билебиз, бирок биздин аалымдар менен келишимибиз бар, ошол үчүн биз мурун кирүүгө тийишпиз” – дешет. Бул сөздү уккандан кийин азирети Жебирейил сурайт: “Ал кандай келишим?” . Ошондо жоомарттар айтат: Жалган дүйнөдө аалымдар калкка шарият айтып, китеп жазар эле, ошондо аалымдарга биз каражатты аябай, мал, кийим, тамак, керегинин баарын камсыз кылдык. Ошондо ал аалымдар айткан: эй жоомарттар, кыямат күнү Алла- Таала бизди, сизди, жаннатка буюрса, алды менен сиз кириңизде деген убадабыз бар эле дегенде, Жебирейил аалымдардан: эй аалымдар, бул жоомарттар эмне деп турат дейт. Аалымдар: эй бурадарым Жебирейил, бул жоомарттар эч бир катасыз ырас айтып турат. Ошондой экени ырас, биз ушулардын берген жардамынын аркасында илимдүү болдук, буларда жардамын бергенден аяган жок, биз да илим алуу жолунда аянган жокпуз. Ошондо Жебирейил: “Андай болсо аалымдар менен жоомарттар тең кирсин. Андан кийин ажылар кирсин”- деп өкүм кылат.
Аалым деп мындай адамды айтат. Иман маселесин, даарат, намаздын жана арам кайсы, адал кайсы билсе ал кишини аалым дейт. Бир киши кары болсо, кырк парызды билсе, ал аалым эмес, ал пендени момун дейбиз. Аалымдар жер жүзүндөгү илимди окуп билсе, ал окуганына амал кылбай жүрсө ал аалым эмес.
Аллахтын элчиси (ﷺ) айтты эгер аалымдар болбосо дүйнөнүн калкына кыйын болор эле.
Азирети Осмон айтты, эгер зээндүүлүк болбосо иманга кыйын болор эле.
Азирети Али айтты, эгер жоомарттар болбосо, бей- бечараларга кыйын болор эле.
Мухамед Мустапа айтты, аалымды дос тутуу ыкластан болсо, душман көрүү мунапыктык болот. Чын ниетинде аалымды дос туттум деп көңүл койбосо дос туткан болбойт. Көңүл коюунун мааниси, аалымдарга жаны менен кызмат кылуу керек. Малы менен дени менен кызмат кылуу керек. Бирөө аалым менен досмун десе, аалым ага бир иш тапшырса, же ага бирөөнү жумуш менен жиберсе, ал досмун деген адам ошол ишти аткарбаса, анда ал адамдын досмун дегени калп болот.
Аллахтын элчиси (ﷺ) айтты: менин үмөтүмдүн бирөөсү таң намазын аалым менен бирге окуса жана ошол аалымдын бир маселе сурап үйрөнсө, ошол пенденин басып барган ар бир кадамына бир жылдык ибадаттын сообун жазат. Ал пенденин ар бир кадамынан жаннатта бир шаар жасайт. Ал пенденин жүргөн жолу кыямат кайымга чейин истигфор айтат.
Кабарда мындай дейт: кыямат күнү болгондо Арши аглага (эң үстүнкү көккө) так коёт. Бир бөлөк элдин түрү 14- тууган айдай болуп, тактын үстүнө отурат. Шарап суусун ичет. Эсеп жооп бербейт. Башка эл жагдайыбыз кандай болот деп абдан коркуп, кайгы- касиретте болот. Ошондо азирети Жебирейил: О Алла, бул такта отурган жамааттар кимдер деп сурайт. Ошондо Алладан кабар келип айтат: Эй Жебирейил, булар ал дүйнөдө менин аалымдарымды мен үчүн дос тутуп, урматтаган, башка иш менен жумушу болбогон. Ошол үчүн бул даражаны тапты. Коркунучтуу күнү булар кайгысыз отурат, аалымды дос тутуунун мааниси ушундай болот. Ыклас менен Алланын жиберген илимин окуп жүрүп ошол жамааттын шапааты бизге акыретте насип болсун деп тилек кылат. Малын ошол аалымдарга каржы үчүн берет. Өздөрү ошолордун кызматында болот. Балдары да ошол аалымдардын кызматында болот. Аалымдар буларга дүйнө кызматын буйруса баш тартпайт. Эгерде калк ушундай дос тутса, ал пенде кыямат күнүнүн бардык кыйын коркунучтуу күндөрүнүн аман болот. Эгер бирөөгө айтса мен аалымды дос тутам деп, бирок ал аалымга дүнүйөсү менен кызмат кылбаса, дини менен кызмат кылбаса алардын досмун дегени жалган.
Аалымдардын дос тутуунун нышааны бул, аалымдар ошол адамга бир иш тапшырса, ал иш мал менен же дени менен болсо, ошону ошол айткандай орундаса, малы көп болсун, аз болсун орундаса дос деп айтат. Ар ким аалымды дос тутуп, анын буту- башына караса деги жакшы.
Бул дүйнөнүн бардык адамдары пирлеринин кылган таат ибадатынан. Ар бир аалымды аалым деп малы, дени, жаны менен моюн сунса, ал адам аалымдын даражасында болсун, же аалымды даражада болбосун, Алла- Таала ошол ыклас кылган пенденин дүйнөдөгү, акыреттеги муратына жеткизет.
Аалымдар пир же устат болгондо, ага шакирт болгон адам ал кишилерди андай- мындай деп айтууга акысы жок. Бирок ал кишилер өздөрүнүн эл ичинде жаман көрсөтүү үчүн, эл бул мындай адам ал ошондой адам деп айтуу үчүн мал жыйып дагы башка иш иштейт. Эл эмне айтса да, жамандаса да, мактаса да мурид, шакирт болгондор эч кайсысын кубаттабай өзүнчө болуу керек. Себеби жамандаган элдин ушагына ээрчип алар да жамандаса, анда алар тез арада ошол аалымды жамандоого жол таап алат.
Бир киши айтыптыр: мен Аллахтын элчиси (ﷺ)нын мечитинде болдум. Мечитте эл эки бөлөк болуп отуруптур. Бирок Аллага зикир айтып отурат, экинчиси маселе айтып отуруптур. Ошондо мен: маселе ар бир жерде табылат, мен зикирги барайын, ал жерде бирөө дуба кылса менин максатым орундалар, ал маселе айткан жерге барсам бир маселе билермин, деп пикир кылдым. ошондон кийин кайттым, ошондо бир азиз айтты, эй адпсиз эмне үчүн аалым мажилисине барбадың? Ошол мажилиске Жебирейил 70 миң периште менен келген эле. Ал жамаатка аралашты. Периштенин канаты тийген пендени хак субханаку ва Таала от тозоктон азат кылат.
Азирети Момун Расулдан: “Я Аллахтын элчиси (ﷺ), аалым мажилиси жаназа намазына катар келсе, кайсысына баруу керек?”- деп сурады. Аллахтын элчиси (ﷺ) айтты, эгер майитти көиө турган болсо жаназадан, аалым мажилисине баруу улук болот. 1000 жаназадан, 1000 ирет тилек кылгандан, 1000 рекет напил намаздан, 1000 капырлар менен согуш жасагандан, 1000 кеч намаз окугандан бир ирет аалым мажилисинде отурган жакшы.
Азирети Мусанын убагында бирөө бар эле, ал киши намаздан кийин дайыма дуба кылар эле. Я Алла менин көрүмдү жарык кыл, сурагымды жеңил кыл, иманым менен ал деп айтар эле. ошондо Азирети Муса айтты: Эй пенде эмне сурайсың? Ал киши айтты: мен Алла- Тааладан акырет тилегин тилеймин, эч бир орундалган белги жок деп. Азирети Муса айтты: эй пенде, сенин ал тилегиң аалым мажилисинен орундалат.
Я Аллахым, жалпы пенделерге аалымдардын илиминен, анын сообунан насип кыла көр. Амийн!
“Жан азыгы”
The post Аалымдын касиетинин баяны appeared first on БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ.

November 14, 2015 at 03:11PM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button