alternatetext Багымдат: 03:24 | alternatetextКүн чыгуу: 05:29 | alternatetext Бешим: 13:02 | alternatetextАср: 18:15 | alternatetextШам: 20:32 | alternatetextКуптан: 22:39
Макалалар

Кыямат качан болот?

Акыркы күндөрү бир гана мусул­ман журтчулугу эмес, жалпы дүйнө жүзүндө “Акыр заман” болору туу­ралуу ар түрдүү сөздөр айтылып келүүдө. Ал эмес кээ бирөөлөр анын убактысын так белгилеп, “ушул жылы, ушул күндө” болот деп да ай­тып чыгышты. Ооба, Кыямат ка­йымдын башталуусу Аллахтан баш­ка эч кимге белгилүү эмес. Ар түрдүү жалганчылардын сөзүнө ишенүүнүн зарылдыгы да жок. Ошондой болсо да, ар тараптан айтылган сөздөр эл арасында ар кандай ой-пикирлерди жаратпай койбойт экен. Жалган­чыларга ишенип, ишин таштап, жер астына кирип, Кыямат кайымдан “аман” калууну көздөгөндөр да чы­гууда. Ошондой эле, мусулман коом­чулугунун арасында да, кыяматтын башталуусу тууралу ар түрдүү ой- пикирлер көбөйүүдө. Мына ушундай көйгөйлөрдү эске алып, элибизге туура түшүнүк берет деген ишеним менен, гезитибизге Кыяматтын бел­гилери тууралу маалымат берүүнү туура таптык. Кыяматтын белги­лери тууралуу маалымат алуудан алдын, биз төмөнкүлөргө көңүл бу­руубуз зарыл:

 1. Кыяматтын белгилерине да­лилди Курандан жана хадистен гана келтирүү керек. Себеби, бул экөөсү кайып нерселер тууралуу маалы­мат берүүчү булак болуп эсепте­лет. Аллах Таала Куранда минтип айткан: “Айт: “Асмандардагы жана жердеги кайыпты эч ким билбейт. Бир гана Аллах билет..”. (Намл, 65- аят). Ошондой эле дагы бир аятта: “Кайыпты билүүчү (Аллах) Ал Өз ка­йыбын эч кимге билдирбейт. Бирок, Өзү каалаган пайгамбар(лар)га гана билдирет” – деп айтылган. (Жин, 26-27-аяттар). Ал эми мурдагы ки­тептерде айтылган, же кимдир-би­рөөлөрдүн түшүнө кирди деп айтыл­ган, же эч кандай далили жок эле ай­тылып калган белгилерге ишенүүгө жана аны башкаларга жайылтууга болбойт.
 2. Кыяматтын белгилери туура­луу айтылган хадистер мейли пай­гамбарыбыз (Ага Аллахтын салам- салаваты болсун) тарабынан бол­сун, же сахабалар тарабынан болсун туура, шексиз хадис болуусу керек.
 3. Кыяматтын белгилери туура­луу айтуучу же жазуучу адам, аны ачыкка чыгаруудан алдын, илимдүү адамдардын текшерүүсүнөн өткө­рүүсү зарыл.
 4. Кыяматтын белгилери туу­ралуу айтуудан же жазуудан алдын, алар тууралуу кеңири маалымат алуу керек. Анткени, өзүң жакшы билбеген нерсени башкаларга жет­кире албайсың. Али (Аллах андан ыраазы болсун) айткан: “Адамдарга өзүңөр билген нерсени гана айткыла. Кокустан Аллахка жана Анын элчи­сине жалганчы болуп калбагыла”. (Имам Бухарий). Ал эми Ибн Масьуд (Аллах андан ыраазы болсун) мин­тип айткан: “Адамдардын акылына толук жеткире албаган сөзүң – кээ бирөөлөрдү азгырып кетүүсү мүм­күн”. (Имам Муслим).
 5. Кыяматтын белгилеринде, ай­рыкча чоң белгилеринде айтылган Дажжал, имам Махди сыяктуулар­ды өз акылы менен “Мына ушул адам ошол” деп кимдир бирөөгө айтууга болбойт. Мисалы: “Асраарус-саат” аттуу китепте, автор Ирандын жол башчысы Мухаммад Хаати­мийди Дажжал деп айтса (автор Фахд Саалим), “Алмасихуд-Дажжал” аттуу китепте, Сагдам Хусейндин Имам Махди экендиги айтылган. (Ав­тор Саьид Аюб). Мына ушул сыяктуу жеке пикирлер, адамдардын Кыя­маттын белгилерине болгон ише­нимин алсыздатып, адашууга алып баруусу мүмкүн.

Кыяматын белгилери болуу убактысына карай үчкө бөлүнөт:
– Толук болуп өткөн белгилер. Мисалы: Пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) пайгамбар болуп келүүсү, анын өлү­мү, айдын экиге бөлүнүүсү ж.б.
– Азыркы учурда болуп жана ула­нып жаткан белгилер. Мисалы: ба­зарлардын көбөйүүсү, өлүмдүн көбө­йүүсү, жазуунун көбөйүүсү ж.б.
– Таптакыр боло элек белгилер. Мисалы: Дажжалдын чыгуусу, жа­ныбардын чыгуусу ж.б.
Ал эми өзүнүн таасири жана маанилүүлүгүнө карай экиге бөлү­нөт:
– Кыяматтын кичине белгилери
– Кыяматтын чоң белгилери
Кыяматтын кичине белгилери болуп бүткөн соң, анын чоң белгилери биринин арынан бири уланып келет. Ал эми Кыяматтын чоң белгиле­ринин аягы Кыяматтын кайым бо­луусу менен бүтөт. Чоң белгилердин саны он. Алар: түтүн, Дажжал, жа­ныбар (Даабба), күндүн батыштан чыгуусу, Иса пайгамбардын түшүүсү, Яжуж-Мажуждун чыгуусу, батыш­та, чыгышта жана араб аралында болуучу жер жутуу, адамдарды Мах­шарга айдап баруучу оттун чыгуусу.
Урматтуу окурман! Мындан ары гезитибиздин “Кыямат качан болот?” аттуу рубрикасынан Кыя­маттын белгилери тууралуу толук маалымат берүүгө аракет кылабыз. Биз берген маалыматтарга туура түшүнүп, жашоодо анын пайдасын көрө аласыздар деп ишенебиз.

 1. 1. Пайгамбарыбыз Мухаммад­дын (Ага Аллахтын салам-салава­ты болсун) пайгамбар болуп ке­лүүсү

Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) өзүнүн пай­гамбар болуп келүүсү Кыяматтын жакындагандыгынын белгиси экен­дигин айткан. Бул – Кыяматтын ки­чине белгилеринин эң биринчиси. Сахл бин Саьд (Аллах андан ыраазы болсун) айтат: Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) сөөмөй жана ортонку манжасын көрсөтүп: “Мени менен Кыяматтын аралыгы ушунчалык” – деп айтып жатканын уктум. (Имам Бухарий, Имам Муслим).
Экинчи айтымда, Пайгамбары­быз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): “Мен Кыяматтын алдында жөнөтүлдүм” – деп айткан. (Хааким).
Аллах Таала адам баласын жа­раткандан кийин, аларды жөн гана таштап койбостон, аларга туура жол көрсөтүүчү пайгамбарларды жөнө­түп турган. Алар ар кайсы заманда, ар кайсы коомдорго жиберилген. Аллах Таала Куранда: “(Тарыхтагы) баардык үммөттөр арасында Эскер­түүчү (пайгамбар) болгон” (Фатир, 24-аят), жана “(Кыяматта) адамдар­дын колунда Аллахка каршы далил болуп калбоосу үчүн жакшы кабар­ды сүйүнчүлөөчү жана эскертүүчү пайгамбарларды жөнөттүк” – деген сыяктуу көптөгөн аяттарды түшүр­гөн. (Ниса, 165-аят).
Ошондой эле Куран жана хадисте айтылбаган да пайгамбарлар бол­гон. Анткени, баардык пайгамбар­лардын кабары бизге айтылган эмес. Аллах Таала Куранда: “Биз сага (оо, Мухаммад) баян кылып берген жана баян кылып бербеген да пай­гамбарлар бар” – деп айткан. (Ниса, 164-аят).
Биринчи пайгамбар – Адам (Ага Аллахтын саламы болсун), бирин­чи элчи – Нух (Ага Аллахтын сала­мы болсун). Ал эми эң акыркы пай­гамбар жана элчи Пайгамбарыбыз Мухаммад (Ага Аллахтын салам-са­лаваты болсун). Пайгамбарыбыз­дын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) эң акыркы пайгамбар экен­диги тууралуу Аллах Таала Куранда: “Мухаммад силерден эч бир эркек­тин атасы эмес. Ал – Аллахтын элчи­си жана пайгамбарлардын акыркы­сы” – деп айткан. (Ахзаб, 40-аят).
Адам атадан бери келген пай­гамбарлардын көптөгөн окшош­туктары болгон. Ошондой эле Пай­гамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) мурдагы пайгамбарлардан айырмаланган өз­гөчөлүктөрү болгон:

 1. Ал – баардык адамдарга пай­гамбар болуп жиберилген. Аллах Таала Куранда: “(Оо, Мухаммад, сен адамдарга): “Эй, адамдар! Мен си­лердин баарыңар үчүн Аллахтын элчисимин. Асмандар менен жердин кожоюндугу – Аллахка таандык. Ан­дан башка кудай жок. Ал – тирилтет жана өлтүрөт. Аллахка жана Аллах­тын сөзүнө ишенгиле, жиберилген сабатсыз элчисине ишенип, аны ээр­чигиле. Балким туура жолду табаар­сыңар – дегин” – деп айткан. (Аьраф, 158-аят).
 2. Ал – бүткүл ааламды ырахмат кылуучу пайгамбар болуп жиберил­ген. Аллах Таала Куранда: “Биз сени бүткүл ааламдарга мээрим катары жөнөттүк” – деп айткан. (Анбия, 107- аят).
 3. Ал – пайгамбарлардын акыркы­сы. Аллах Таала Куранда: “Мухаммад силерден кайсы бир эркектин атасы эмес, бирок Аллахтын элчиси жана пайгамбарлардын мөөрү” – деп айт­кан. (Ахзаб, 40-аят).
 4. Ал – адамдар менен бирге эле жиндерге да пайгамбар катары жи­берилген. Аллах Таала Куранда жин­дердин: “Оо, коомубуз! Аллахтын чакыруучусуна жооп бергиле” деген сөзүн айткан. (Ахкаф, 31-аят). Ошон­дой эле: “Айткын (оо, Мухаммад) “Мага кабар берилди. Жиндердин бир тобу китептин окулганын угуп алышып, минтип айтышты: “Биз чындыгында кереметтүү Куранды уктук” – деп айткан. (Жин, 1-аят).
 5. Анын кулк-мүнөзү өтө жо­гору болгон. Аллах Таала Куранда Пайгамбарыбызды (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) сыпаттап: “Сен – улуу кулк-мүнөздүн ээсисиң” – деп айткан. (Калам, 4-аят).
 6. Ал кимге кечирим тилесе, Ал­лах Таала аны кабыл кылган. Аллах Таала Куранда: “Эгерде алар өздө­рүнө адилетсиздик кылышса сага келишет да, Аллахтан кечирим сура­шат, алар үчүн Аллахтын элчиси да кечирим сураганда, алар Аллахтын Тообаларды Кабыл Кылуучу, Мээ­римдүү экендигин табышар эле” – деп айткан. (Ниса, 64-аят).
 7. Ага жана анын үммөтүнө олжо адал болду. Аллах Таала Куранда: “Олжо түрүндө алган адал, таза нер­селерди жегиле жана Аллахтан корк­кула» – деп айткан. (Анфал, 69-аят).
 8. Ал асманга көтөрүлүү даража­сына ээ болду. Бул жөнүндө Аллах Таала Куранда: «Харам мечитинен белгилерибизди ага көрсөтүү үчүн айланасын Биз берекелүү кылган Аксаа мечитине пендесин сейил кылдырган (Затка) аруулук болсун!» – деп айткан. (Исра, 1-аят).
 9. Анын үммөтү эң жакшы үммөт болду. Аллах Таала Куранда: «Аллах­ка ыйман келтирген, жакшылык­ка чакырып, жамандыктан тыйган, адамзат үчүн жиберилген жакшы коом болдуңар» – деп айткан. (Аалу Имран, 110-аят).
 10. Ага Бейиштен Кавсар суу­су берилген. Аллах Таала Куранда: «Чындыгында, Биз сага «Кавсарды» тартуу кылдык» – деп айткан. (Кав­сар, 1-аят).
 11. Ал колдоочу (шапаат кы­луучу) даражага ээ болду.

Ал эми пайгамбарыбыздын эң негизги өзгөчөлүгү – анын акыр­кы пайгамбар болгондугунда. Пай­гамбарыбыз акыркы замандын пай­гамбары. Аны менен Кыяматтын ор­тосунда башка пайгамбар болбойт.

//

The post Кыямат качан болот? appeared first on FORMULA.KG.

October 03, 2015 at 09:10AM

Бул да кызыктуу

Пикир калтыруу

Ой-пикириңизди жазыңыз Обязательные поля помечены *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button