Ырлар
Алдыңкылар

Калысбек Заманбеков – Күйүт ыры

Күйүт ыры

Көкүрөк муңум кыйнады ,
Арманды катып кыйбады .
Элимдин көрүп абалын ,
Муңканып сызып ыйлады .

Түркөйлүк каптап ырбады ,
Акыйкат өмүр турбады .
Адал жашоо азайып ,
Ыйманга көңүл бурбады.

Сүткөрлук күчөп жайылды ,
Кумарга жерлер табылды .
Карызга белден батышып ,
Түйшүккө элдер кабылды.

Унуттук кайрат — сабырды ,
Пейилдер чындап тарыды .
Бөлүнүү күчөп ыдырап ,
Каңырык түтөп кайгырды.

Сырттан келип азгырды ,
Күнөөгө ыктап баткызды .
Интерет менен башкарып,
Булгады сезим -акылды .

Замандын деп талабы,
Улууну кагып баштады .
“Укукчул “коомду жетилтип ,
Милдетти чанып алдады .

Насилди бузуп тандады ,
Азыкзат таза калбады ,
Изденип пикир калчабай,
Тарыхтан сабак албады .

Тилини сатып алмашты ,
Дининен качып башташты.
Мекенге күйүп чуркабай ,
Байлыкты сүйүп алдашты.

Ынтымак кетип барганы ,
Тааныш чечип калганы .
Мекенди таштап айласыз,
Четтен эбин тапканы .

Бирдиктүү жолго кайталы ,
Намыс кымбат сатпайлы .
Эл мүдөөсүн орундап ,
Жапа тырмак актайлы !

Журт түйшүгүн көтөрүп ,
Болор ишти тактайлы .
Иштерманга шарт түзүп ,
“Тилемчи” ишти таштайлы!

Соргуч болуп калбайлы .
Кыйынды кууп салбайлы ,
Ички өндүрүш күчөтүп ,
Жолун бууп салбайлы 

Калысбек Заманбеков
21/06/2022.

Back to top button