1000 яхудий ислам динине өттү! / 30 суроого – 30 жооп

Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) бул дүйнөдөн өтүп, Абу Бакр (Аллах андан ыраазы болсун) халифалык кылып турган заман. Бир күнү Шам өлкөсүнөн христиан динине кызмат кылган кечилдердин башчысы миң жолдошун ээрчитип келип калат. Абу Бакр (Аллах андан ыраазы болсун) пешин намазын окуп бүтүп, адамдарга Пайгамбардын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) хадистеринен айтып отурган.

Кечилдер мечит алдына келишип, катар-катар туруп калышты.
Анан алардын жол башчысы Абу Бакрга (Аллах андан ыраазы болсун) карап:
– Сага салам болсун, оо, Мухаммаддын халифасы, – деп салам айтты.
– Туура жолго түшүп, Улуу затка баш ийип, чыныгы пайгамбарды ээрчигендерге салам болсун, – деп, жооп кайтарды да, – Эмне жумуш менен келип калдыңар? – деп сурады, Абу Бакр.

– Ата-бабаларыбыздын китептеринде жазылган кээ бир суроолорго жооп алуу үчүн келдик, эгер силердин пайгамбарыңар туура кабар айтып кеткен болсо, анда силер туура жооп бересиңер. А эгер силер туура жооп берсеңер, анда биз да силер ээрчиген пайгамбардын динин ээрчийбиз, – деди кечил, келген себебин түшүндүрүп.

– Эмнени кааласаңар, ошону сурагыла, биз жооп берүүгө даярбыз, – деп жооп берди Абу Бакр токтолбостон. Абу Бакрдын сөзүнөн кийин кечил ага жакын келип, суроолорун катары менен айта баштады:

1. Өз денесинен өз атын угат, бул эмне?
2. Мен жана менин артымда тургандар эмне үчүн келишти?
3. Биз эмнелерди ала келдик?
4. Аллах Таалага сүйлөгөн он төрт нерсе эмне?
5. Жаны жок, бирок дем алат, бул эмне?
6. Кайсы суу асмандан түшкөн эмес, жерден да чыккан эмес?
7. Жер бетинде эң биринчи өлтүрүлгөн ким?
8. Шамал жыгып кеткен эң биринчи дарак кайсы?
9. Аллах Таала Өзү жаратып, кайра ал жөнүндө сураган нерсе эмне?
10. Өзү Бейишке кирген, бирок анын амалын кылуудан пайгамбарлар тыйылган, бул эмне?
11. Эти да каны да жок, бирок сүйлөйт, бул эмне?
12. Азы да көбү да арам, бул эмне?
13. Бир элчи бар, ал пайгамбар да эмес, инсанда да эмес, жин да эмес, буга эмне дейсиң?
14. Эркек адам жылаңач, кийими жок аялга карап сүйлөйт, бирок күнөөкөр болбойт, мунун сыры эмнеде?
15. Бир амал бар аны аткаруу да арам, аткарбай коюу да арам, бул кайсы амал?
16. Муса пайгамбарды ким эмизген, жана канча эмизген?
17. Аллах Таала Муса пайгамбарга кайсы күнү сүйлөгөн?
18. Адам атанын узундугу канча болгон?
19. Адам ата канча жыл жашаган?
20. Аллах Таала аян түшүргөн, бирок ал пайгамбар эмес, бул эмне?
21. Беш нерсе бар, ичип-жейт, бирок жегенин алдынан да артынан да чыгарбайт, буга эмне дейсиң?
22. Эки дене бар, алар бирге өлөт, бирок бири арам, бири адал болуп калат, бул эмне?
23. Куранда Аллах Таала кайсы канаттуулардын атын атаган?
24. Бир эркекке талак кылбастан туруп эле, аялына жакындоо бир канча убакытка арам болуп калат, эмне үчүн?
25. Өзү өлүп башканы тирилткен жандык кайсы?
26. Күн чыгыш менен батыштын аралыгы канча?
27. Асман менен жердин аралыгы канча?
28. Ат кишенегенде эмне дейт?
29. Короз кыйкырганда эмне дейт?
30. Төө боздогондо эмне дейт?

Кечил суроолорун берип бүтүп, ким жооп бере алат дегенсип, күтүп калды.
Бир аз жымжырттыктан соң:
– Мына, суроолорду баарың уктуңарбы? – деп, сурады Абу Бакр жанындагылардан.
– Ооба, баарын уктук, – дешти алар.
– Мындай учурда Алинин жардамы керек.
Мен Пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын саламсалаваты болсун): “Мен илимдин үйү болсом, Али анын эшиги” деп айтканын укканмын. Алини батыраак таап, чакырып келгиле, – деди.
Бир топ адамдар дароо аны таап келүүгө жөнөп кетишти. Анын кайсы бир жумуш менен шаар сыртына кеткенин уккан Салман Фарсий аны шаардын сыртынан тапты. Али (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) анын саламына жооп бергенден кийин:
– Шамдан кечилдер келип калыштыбы? – деп сурады. Чочуп кеткен Салман:
– Оо, Пайгамбардын иниси, сен аны кайдан билип алдың? – деди, таңыркап.
– Мага аны Аллахтын элчиси кабар берген болчу, жүр анда, аларга баралы, – деди, күлүмсүрөп Али.
Алар мечитке келген кезде адамдардын баары аларды күтүп отурушкан.
Али (Аллах андан ыраазы болсун) аларга салам айтып, Михрабдын жанына отурду да:
– Сен Шамдык Шархажил бин Шархилсиңби? – деп сурады кечилден.
– Менин атымды сага ким айтты? – деп, таң калганын жашыра албады кечил.
– Агамдын уулу Мухаммад (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) сен жөнүндө кабар берген, – деди Али аны тынчтандырып.

Андан кийин, кечил баягы суроолорун дагы бир жолу кайталап айтты. Анын баарын кунт коюп угуп отурган Али (Аллах андан ыраазы болсун) кечилге жакын келип, отурду да:
– Эгер мен бул суроолордун баарына толук жооп берсем, силер эмне кыласыңар? – деди.
– Сен эмне десең биз ошого даярбыз.
– Анда, силер биздин динди кабыл алып, келме келтирип, күбөлүк бересиңер.
– Биз макулбуз, – деди кечил жылмайып.

Али (Аллах андан ыраазы болсун) Аллахка мактоо, Пайгамбарыбызга (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) салават айтты да, суроолорго бир четинен жооп бере баштады…
1. Өз денесинен атын уккан бул – сенин кулагың. Анткени, адам өз атын айтса, аны кулагы менен угат.
2. Силер, Ислам дини туура динби же жалганбы деп, текшерүү үчүн келдиңер.
3. Ал эми силердин жаныңарда, миң алтын жана миң күмүш тенге бар.
4. Аллах Таалага сүйлөгөн он төрт нерсе – жети жер жана жети асман.
5. Жаны жок, бирок дем алган бул – атып бара жаткан таң. Аллах Таала айткан:

“Дем алып бара жаткан таңга ант”.(Таквир, 18-аят).

6. Асмандан түшпөгөн жерден чыкпаган суу, бул – аттардын тери.
7. Жер бетинде эң биринчи өлтүрүлгөн адам – Адам атанын баласы Хаабил.
8. Шамал жыгып кеткен эң биринчи дарак – Саж дарагы, андан Нух пайгамбар кемесин жасаган.
9. Аллах Өзү жаратып, кайра анын эмне экендигин сураган нерсе – Муса пайгамбардын таягы. Аллах Таала айткан:

“Оң колуңдагы эмне, ия Муса? Бул менин таягым, мен ага таянамын жана койлорума аны менен (жалбырактарды) күүп беремин. Жана башка максаттарда да пайдаланамын – деди Муса”. (Таха, 17,18-аят).

10. Өзү Бейишке кирген, бирок анын амалын кылуудан башкалар тыйылган бул – Юнус пайгамбар. Аллах Таала айткан:

“Эми (Оо, Мухаммад) сен Раббиңдин өкүмүнө сабыр кыл. Балыктын ээси (Юнус) кылган амалды кылба”. (Калам, 48-аят).

11. Эти да каны да жок сүйлөгөн нерсе бул – тозок. Аллах Таала айткан:

“Ошол күнү Биз тозокко: “(Каапырларга) толдуңбу” – дейбиз. Ал: “Дагы барбы?” – дейт”. (Каф, 30-аят).

12. Азы да көбү да арам болгон нерсе, бул – Таалут дарыясы. Аллах Таала айткан:

“Таалут аскерлер менен чыкканда (мындай) деди: “Аллах силерди (суусаган мезгилиңерде) бир дарыя менен сынайт. Ким андан ичсе – менден эмес (мени менен согушка барбайт). Ким андан ичпесе – ал менден (мени менен согушка барат). Бирок, ким колу менен бир ууртам гана ичсе, мейли (анын өз ыктыяры, кааласа калат, кааласа барат)”.

13. Ал эми пайгамбар да, инсан да, жин да болбогон элчи, бул – Үпүп. (Сулайман пайгамбардын заманындагы).
14. Жылаңач, кийими жок аялга карап сүйлөп, бирок күнөөкөр болбогон эркек – көзү көрбөгөн адам.
15. Аткаруу да арам, аткарбай коюу да арам болгон амал, бул – мас адамдын намазы.
16. Муса пайгамбарды энеси үч ай, үч күн эмизген, анан деңизге ыргыткан.
17. Аллах Таала Муса пайгамбарга Жума күнү сүйлөгөн.
18. Адам атанын узундугу – алтымыш чыканак болгон. 19. Адам ата миң жыл жашаган.
20. Аллах Таала аян түшүргөн, бирок ал пайгамбар да эмес, адамда эмес, бул – бал аарысы. Аллах Таала айткан: “(Оо, Мухаммад), сенин Раббиң бал аарыга минтип аян кылды:

“Үйүңдү тоолорго, дарактарга, адамдар жасай турган уяларга кургун!” (Нахл, 68-аят).

21. Ичкен жегенин чыгарбаган бешөө – Адам ата, Хава эне, Саалих пайгамбардын төөсү, Муса пайгамбардын таягы, Исмайил пайгамбардын кочкору.
22. Бирге өлүп, бири арам, бири адал болуп калган эки дене – асмандан сууга чумкуган канаттуу балыкка урунуп, экөө тең өлүп суу үстүнө чыгып калса, канаттуу арам, балык адал болот.
23. Куранда аты аталган канаттуулар – карга, үпүп, бөдөнө.
24. Эркек аялына жакындабоону шарт кылып касам ичип койсо, ошол убакытта ага жакындоо арам болуп калат.
25. Өзү өлүп, башканы тирилткен жандык – Исрайил коомундагы уй.
26. Күн чыгыш менен күн батыштын аралыгы – Күн үчүн бир күндүк жол.
27. Асман менен жердин ортосу – зыян көргөн адамдын дубасы.
28. Ат кишенегенде: “Оо, Аллахым, мусулмандарга жардамберип, каапырларды кор кыл” деп айтат.
29. Короз кыйкырганда периштени көрүп: “Оо, кайдыгерлер, Аллахты эстегиле” деп айтат.
30. Төө боздогондо: “Мага Аллах жетиштүү, андан өткөн сактоочу жок” деп айтат.

Али (Аллах андан ыраазы болсун) суроолордун баарына жооп берип, кечилдерден жооп күтүп унчукпай калды. Алар жооптордун баары туура экендигин моюнуна алышып, келме айтып мусулман болушту да, алып келген белектерин берип, өз жерлерине жөнөп кетишти.

Live Covid-19
USA 4,821,556
Жуктургандар: 4,821,556
Каза тапты: 158,457
Айыккандар: 2,381,407
Активдүү: 2,281,692
Brazil 2,733,677
Жуктургандар: 2,733,677
Каза тапты: 94,130
Айыккандар: 1,884,051
Активдүү: 755,496
India 1,830,949
Жуктургандар: 1,830,949
Каза тапты: 38,485
Айыккандар: 1,200,303
Активдүү: 592,161
Russia 856,264
Жуктургандар: 856,264
Каза тапты: 14,207
Айыккандар: 653,593
Активдүү: 188,464
South Africa 511,485
Жуктургандар: 511,485
Каза тапты: 8,366
Айыккандар: 347,227
Активдүү: 155,892
Mexico 439,046
Жуктургандар: 439,046
Каза тапты: 47,746
Айыккандар: 289,394
Активдүү: 101,906
Peru 428,850
Жуктургандар: 428,850
Каза тапты: 19,614
Айыккандар: 294,187
Активдүү: 115,049
Chile 359,731
Жуктургандар: 359,731
Каза тапты: 9,608
Айыккандар: 332,411
Активдүү: 17,712
Spain 335,602
Жуктургандар: 335,602
Каза тапты: 28,445
Айыккандар: -
Активдүү: 307,157
Colombia 317,651
Жуктургандар: 317,651
Каза тапты: 10,650
Айыккандар: 167,239
Активдүү: 139,762
Iran 312,035
Жуктургандар: 312,035
Каза тапты: 17,405
Айыккандар: 270,228
Активдүү: 24,402
UK 304,695
Жуктургандар: 304,695
Каза тапты: 46,201
Айыккандар: -
Активдүү: 258,494
Saudi Arabia 280,093
Жуктургандар: 280,093
Каза тапты: 2,949
Айыккандар: 242,055
Активдүү: 35,089
Pakistan 280,029
Жуктургандар: 280,029
Каза тапты: 5,984
Айыккандар: 248,873
Активдүү: 25,172
Italy 248,070
Жуктургандар: 248,070
Каза тапты: 35,154
Айыккандар: 200,460
Активдүү: 12,456
Bangladesh 242,102
Жуктургандар: 242,102
Каза тапты: 3,184
Айыккандар: 137,905
Активдүү: 101,013
Turkey 232,856
Жуктургандар: 232,856
Каза тапты: 5,728
Айыккандар: 216,494
Активдүү: 10,634
Germany 211,567
Жуктургандар: 211,567
Каза тапты: 9,226
Айыккандар: 193,600
Активдүү: 8,741
Argentina 201,919
Жуктургандар: 201,919
Каза тапты: 3,667
Айыккандар: 91,302
Активдүү: 106,950
France 187,919
Жуктургандар: 187,919
Каза тапты: 30,265
Айыккандар: 81,500
Активдүү: 76,154
Iraq 131,886
Жуктургандар: 131,886
Каза тапты: 4,934
Айыккандар: 94,111
Активдүү: 32,841
Canada 116,884
Жуктургандар: 116,884
Каза тапты: 8,945
Айыккандар: 101,574
Активдүү: 6,365
Indonesia 113,134
Жуктургандар: 113,134
Каза тапты: 5,302
Айыккандар: 70,237
Активдүү: 37,595
Qatar 111,322
Жуктургандар: 111,322
Каза тапты: 177
Айыккандар: 108,002
Активдүү: 3,143
Philippines 106,330
Жуктургандар: 106,330
Каза тапты: 2,104
Айыккандар: 65,821
Активдүү: 38,405
Egypt 94,483
Жуктургандар: 94,483
Каза тапты: 4,865
Айыккандар: 42,455
Активдүү: 47,163
Kazakhstan 92,662
Жуктургандар: 92,662
Каза тапты: 793
Айыккандар: 62,511
Активдүү: 29,358
Ecuador 86,524
Жуктургандар: 86,524
Каза тапты: 5,750
Айыккандар: 59,344
Активдүү: 21,430
China 84,428
Жуктургандар: 84,428
Каза тапты: 4,634
Айыккандар: 79,013
Активдүү: 781
Sweden 81,012
Жуктургандар: 81,012
Каза тапты: 5,744
Айыккандар: -
Активдүү: 75,268

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз жарыяланбайт!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.